Stratégiai célok

1. Egészségügyi írástudás

 

Biztosítjuk a betegek és segítőik információhoz és képzésekhez való hozzáférését, amely lehetővé teszi számukra, hogy megalapozott döntéseket hozzanak saját egészségükkel kapcsolatban.
- Átveszünk nemzetközi és hazai jó gyakorlatok és adaptáljuk, kidolgozzuk ezeket. Elérhetővé tesszük tagjaink számára, illetve publikáljuk őket.
- Bekapcsolódunk a betegek képzettségét és jártasságát felmérő/vizsgáló európai/nemzetközi és hazai kutatásokba;
- Képzéseket szervezünk, annak érdekében, hogy tagszervezeteink képessé váljanak saját tagságuk felvilágosítására, képzésére, oktatására.
 
 

2. Egyenlő hozzáférés a minőségi egészségügyi ellátáshoz

 
Hozzájárulunk az egészségügyi rendszer minden olyan fejlesztéshez, amely a betegek és segítőik számára lehetővé teszi a fenntartható és magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. Támogatjuk az innováció minden formáját az egészségügyben.
- Adatokat és bizonyítékokat gyűjtünk az ellátás rendellenességeiről és hiányosságairól és ezeket felhasználjuk az érdekérvényesítési tevékenységeinkhez;
- Feltérképezzük és nyilvánosságra hozzuk azokat a területeket, ahol a betegek különösen diszkrimináltak főleg/leginkább egészségügyi állapotuk, szociális-, gazdasági helyzetük, lakóhelyük vagy alacsony képzettségi szintjük miatt;
- Együttműködünk minden érdekelttel (döntéshozók, hatóságok, intézmények, szakmai szervezetek, egészségipar szereplői), ebben kezdeményező szerepet vállalunk
 

3. Betegek részvétele

 

Harcolunk a betegek valós bevonásáért a magyarországi egészségügyi szakpolitikák, programok és projektek kidolgozásába és végrehajtásába.
- Hosszú távú érdekérvényesítési stratégiát dolgozunk ki a döntéshozók befolyásolására;
 
- Lobbizunk azért, hogy:
          - legyen megfelelő ellátás;
          - a gyógyítás legyen interdiszciplináris;
          - a gyógyszerkutatások, klinikai vizsgálatok nyilvánosak és elérhetőek legyenek.
 

4. Betegoktatás

 
Előmozdítjuk olyan politikák, stratégiák és egészségügyi szolgáltatások fejlesztését és kivitelezésének kidolgozását, amelyek képessé teszik a betegeket, hogy részt vegyenek a saját egészségügyi állapotuknak megfelelő kezelésekkel kapcsolatos döntésekben és ezek menedzselésében. Ezzel növeljük a betegek tájékozottságát jogaikról és kötelezettségeikről.
- Tagszervezeteinken keresztül tájékoztatjuk a betegeket az őket megillető jogokról;
- Lobbizunk a hivatalos betegoktatók státuszának elismeréséért.
 

5. Fenntartható betegszervezetek

 
Támogatjuk a befogadó, hatékony és fenntartható betegszervezetek fejlesztését, növekedését és kapacitásépítését. Előmozdítjuk együttműködéseket és támogatjuk a köztük létrejövő szinergiákat.
- Bevonjuk és aktivizáljuk a tagságot a jól strukturált információ-, tudás- és jó gyakorlatok megosztásába;
- Tematikus munkacsoportokat hozunk létre a stratégiai céljaink előmozdítására
- A stratégiai időszak végére létrehozzuk a BEMOSZ Titkárságot, amelynek legalább 1 alkalmazottja van;
- Szorosan együttműködünk az kormányzat által létrehozott Nemzeti Betegfórummal, szükség esetén közös stratégiai lépéseket teszünk közös céljaink elérése érdekében;
- Bátorítjuk tagjainkat új tagok toborzására;
- Adományszervezési stratégiát dolgozunk ki és adományszervezési tréningeket tartunk a tagszervezeteinknek;
- Aktív kapcsolatot tartunk fenn a médiával
 

6. Diszkrimináció tilalma

 
Olyan uniós és nemzeti politikák kidolgozásának elősegítése, amelyek a betegeket érő hátrányos megkülönböztetésekkel foglalkoznak az egészségügyi- és szociális ellátásban, valamint más területeken is, mint például az oktatás és a foglalkoztatás.
- Összegyűjtjük a diszkriminatív eseteket és fellépünk az minden diszkrimináció ellen
- Érdekérvényesítési stratégiát dolgozunk ki és fellépünk a betegek egészségügyi és pénzügyi szolgáltatásokból, illetve oktatásból és foglalkoztatásból való társadalmi kirekesztettsége ellen;
- Együttműködünk a betegjogok érvényesítésén munkálkodó egyéb szervezetekkel